^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Overview Overview Search Search Up Up
Download details
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ HOT
(11 votes)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้เงิน

1. ใบเสร็จสหกรณ์ เดือนปัจจุบัน

2. สลิปเงินเดือนปัจจุบันตัวจริงและถ่ายสำเนาสลิปแนบมาด้วยโดยให้สมุห์การเงินเซ็นรับรอง

3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรคู่สมรสผู้กู้ (เจ้าชองบัตรเซ็นรับรองด้วยตนเอง)

4. คู่สมรสเซ็นยินยอมการกู้เงินลงในแบบฟอร์ม

5. กรณีเป็นโสด แนบใบรับรองความเป็นโสดจากต้นสังกัด

6. สำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย และหน้าปัจจุบัน

 

หลักเกณฑ์ในการคิดเงินกู้

• กู้ทุนเรือหุ้น กู้ได้ตามจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ตนเองมี

• กู้เงินฝากออมทรัพย์ กู้ได้ 90% ของเงินฝากออมทรัพย์ที่ตนเองมี (ต้องนำสมุดเงินฝากมาไว้ที่สหกรณ์ฯ และถ่ายสำเนาหน้าบัญชีกับหน้าปัจจุบันมาด้วย)

• การกู้ทั้งสองแบบ ต้องคงเหลือไว้ในสลิป 30% ตามระเบียบ ทร.

• เขียนคำขอกู้ ด้วยลายมือตนเอง

• เสนอผู้บังคับบัญชา ชั้นยศ นาวาโทขึ้นไป และสมุห์การเงินเช็นรับรองยอดเงินตามสลิปในแบบฟอร์ม

• เป็นสมาชิกครบ 4 เดือน สามารถกู้เงินได้ / ค้ำประกันได้

Version  1.01  Downloads  5,873.00 
Size  238.4 KB  Created  2558-05-15 
Language  English  Changed  2558-05-15 
Price    Created by  admin 
License  GNU/GPL external  Changed by  พ.จ.อ.วิเชษฐ์ 
Author       
Website       

Download

คณะกรรมการดำเนินการ

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg