กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 0930 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

1. พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง  ผู้จัดการสหกรณ์

2. น.อ.หญิงพรทิพย์  อนันต์  รองผู้จัดการ 1

3. น.อ.สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์  รองผู้จัดการ 2

4. น.ท.ดนัย หนังสือ   เจ้าหน้าที่ธุรการ

5. ร.ต.หญิงสาคร อ่ำสุพรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ

6. พ.จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร   เจ้าหน้าที่ธุรการ

7. นายเกษมสันต์ คงยิ่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

8. นางวาสนา  ศาสตระรุจิ   เจ้าหน้าที่บัญชี

8. นางนิสา ไม้น้อย  เจ้าหน้าที่บัญชี

9. น.ส.นภาพร  วรรณสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล

9. น.ส.ณภัทร เกษมสุข  เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล

10. นางมาริษา  กันทวี  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นฯ

11.นางวารุณี ฉะอ้อนโฉม  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นฯ

12. นางรัชรีย์วรรณ พุทสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นฯ

13. น.ส.ฐิระญากานต์  ทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นฯ

14. น.ส.ศิริณา  เสงี่ยมวงษ์  เจ้าหน้าที่การเงิน

15. นายสาคร  ภาษาดี  เจ้าหน้าที่การเงิน

16. น.ส.ระพีพร  แก้วเล็ก  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

17. นางวราพร  พลานุสนธิ์  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 18. น.ส.อทิตยา  ผะเผิน เจ้าหน้าที่การเงิน

 

Random Image

1.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.