^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข่าวสาร สอ.ฐท.สส.

      ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับทุน จำนวน ๓๘๗ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นทุนแต่ละประเภทและแต่ละระดับ

    โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยจะเชิญผู้แทนสมาชิกที่บุตรได้รับทุนการศึกษาฯ ในแต่ละระดับการศึกษา ตามที่สหกรณ์ฯ จะประสาน นำบุตรเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในรูปแบบ New Normal ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว)

  

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ตามลิ๊งค์ http://sattahip-coop.com/images/news/2564/scholarship.pdf

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg