สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 

 

logo Sattahip

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้

 

(1)  ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(5)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก

(6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(8)  ซื้อหุ้นของชุมชนสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(9)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

(10)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(11)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

(13)   ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(14)   ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(15)   ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

(16)  กระทำการต่างๆ   ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่า  หรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง   จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

(17)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

(19)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์