สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 

 

logo Sattahip

      การรับฝากเงิน

           สหกรณ์ฯ มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกได้ฝากเงิน 2 ประเภท ได้แก่

                1) เงินฝากออมทรัพย์ ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท แต่ไม่เกินเพดานสูงสุด 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี  ดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน (31 มี.ค. และ 30 ก.ย.)

                2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากได้เดือนละไม่เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกินเพดานสูงสุด 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน