สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

logo Sattahip

 

 

การให้กู้เงิน

        สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

            1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.65 ต่อปี ผ่อนชำระ 12  เดือน 

            2) เงินกู้สามัญ กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.65 ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวด หรือ 15 ปี  

            3) เงินกู้ตามโครงการต่าง ๆ

                3.1) เงินกู้เพื่อการศึกษา (อุปกรณ์การศึกษา) กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.40 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด หรือ 6 ปี

                3.2) เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อปี

                3.3) เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.40 ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด หรือ 5 ปี