สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 

 

logo Sattahip

 

ระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

                         - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                      - ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด พ.ศ.2564

                      - ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

                 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

                    หมวดทุนเรือนหุ้น และทุนสหกรณ์

                               - ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้เงินทุนรักษาระดับเงินปันผล พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2565

                     หมวดเงินรับฝาก

                               - ว่าด้วย เงินรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565

                  หมวดการให้เงินกู้

                               - ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย สินเชื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินกู้สามัญ สำหรับพนักงานราชการ พ.ศ.2566

                               - ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2566

                  หมวดสวัสดิการสมาชิก

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์บุตรผู้พิการของสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

                  หมวดบุคคล

                               - ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำพื้นที่ พ.ศ.2565

                  หมวดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

                               - ว่าด้วย การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินทดรองจ่าย พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565