สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 
          ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2567 ทุนการศึกษาที่จะมอบมี 2 ประเภท คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง 2 ประเภท วงเงินรวมประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามผนวก ก สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามผนวก ข ใบสมัครขอรับทุนตามที่กล่าว ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก (ชั้นยศ น.ท.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้การรับรอง โดยชั้นยศ น.ท.ขึ้นไป สามารถรับรองตนเองได้ กำหนดส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.sattahip-coop.com หรือ Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ หรือ Line ID : @RVE6113W และสามารถส่งเรื่องขอรับทุนฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เลขที่ 40 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20182 หรือส่งเรื่องผ่าน Google Forms ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาให้สมาชิกทราบ ภายใน 9 สิงหาคม 2567
 
 

ประธานกรรมการฯ

พล.ร.ท.ชยุต  นาเวศภูติกร

ประธานกรรมการฯ

--------------------------------

ผู้เข้าชม

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์